نام عضو

دانشگاه

 

1

آقای دکتر غلامحسین لیاقت  (دبیرکل همایش)

تربیت مدرس

 

2

آقای دکتر یوسف حجت     (دبیر علمی همایش)

تربیت مدرس

 

3

آقای دکتر حامد احمدی     (دبیر اجرایی همایش)

تربیت مدرس

 

4

آقای دکتر بهروز آرزو  

صنعتی امیرکبیر

 

5

آقای دکتر اکبر ابوترابی

Richmond American University (انگلستان) و Kingston (انگلستان)

 

6

آقای دکتر کارن ابری نیا

تهران

 

7

آقای دکتر طاهر ازدست

ارومیه

 

8

آقای دکتر الیاسی

صنعتی نوشیروانی بابل

 

9

آقای دکتر احمد باقری

گیلان

 

10

آقای دکتر امیرحسین بهروش

تربیت مدرس

 

11

آقای دکتر پاک

همدان

 

12

آقای دکتر پایگانه

تربیت دبیر شهید رجایی

 

13

آقای دکتر محمد حسین پل

تفرش

 

14

آقای  دکتر پور کمالی

تربیت دبیر شهید رجایی

 

15

آقای دکتر علیرضا توکل پور

صنعتی شیراز

 

16

آقای دکتر محمود چیذری

Brunel (انگلستان)

 

17

آقای دکتر علیرضا حاجی علی محمدی

سمنان

 

18

آقای دکتر محمد حسین پور

تربیت دبیر شهید رجایی

 

19

آقای دکتر بهنام داودی  

علم و صنعت

 

20

آقای دکتر صادق رحمتی

آزاد واحد علوم و تحقیقات

 

21

آقای دکتر امید  رزم خواه

Coventry (انگلستان)

 

22

آقای دکتر رضایی آشتیانی

صنعتی اراک

 

23

آقای دکتر محمد ریاحی

علم و صنعت

 

24

آقای دکتر سیدحسین سیدکاشی

بیرجند

 

25

آقای دکتر  شاهقلی

تربیت دبیر شهید رجایی

 

26

آقای دکتر محمود مهرداد شکریه

دانشگاه علم و صنعت

 

27

آقای دکتر محمد حسین صادقی

تربیت مدرس

 

28

آقای مهندس صفری

ماشین سازی اراک

 

29

خانم دکتر نیاز عبدالرحیم

Rochester (امریکا)

 

30

آقای دکتر عرب

تربیت دبیر شهید رجایی

 

31

آقای دکتر روح ا... عزیزی تفتی

یزد

 

32

آقای دکتر عباس علی آبادی

گروه مپنا

 

33

آقای دکتر محمود فرزین

صنعتی اصفهان

 

34

آقای دکتر قاسم نژاد

Cranfield (انگلستان)

 

35

آقای دکتر محمدرضا کرفی

تربیت مدرس

 

36

آقای دکتر کمال محمدی

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

 

37

آقای دکتر مهدی مدبری فر

اراک

 

38

آقای دکتر حسن مسلمی نائینی

تربیت مدرس

 

39

آقای دکتر بهنام معتکف ایمانی

فردوسی مشهد

 

40

آقای مهندس محمد حسن مقدس

تربیت مدرس

 

41

آقای دکتر محمود ممیوند

Boise State (امریکا)

 

42

آقای دکتر محمدرضا موحدی

صنعتی شریف

 

43

آقای دکتر همایون هادوی نیا

Kingston (انگلستان)

 

44

آقای دکتر سید جلال همتی

هرمزگان

 

45

آقای دکتر فرهنگ هنرور

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی