کمیته برگزاری
دکتر غلامحسین لیاقت
رئیس
استاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: ghlia530 [at] modares.ac.ir
کمیته علمی
دکتر یوسف حجت
دبیر
استاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: yhojjat [at] modares.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر حامد احمدی
دبیر
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: h_ahmadi [at] modares.ac.ir